Gratis masterclass 22 en 24 april

In 4 stappen van PCOS naar hormonale balans

Gratis masterclass 22 en 24 april In 4 stappen van PCOS naar hormonale balans

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: PCOS Platform, ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer: 84224606, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
  PCOS Platform
  Floralaan 45, 1693 GJ Wervershoof
  Telefoonnummer: +316 20360107
  E-mailadres: [email protected]
  KvK-nummer: 84224606
  Btw-identificatienummer: NL863138469B01
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
 4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens opdrachtgever waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer en/of member.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door opdrachtgever in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien opdrachtgever afwijking van deze algemene voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 3 –  Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
 2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte. 
 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt. 
 4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 
 5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 
 8. De opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. 
 9. Doordat enkele diensten van de opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. 
 10. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 5 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden. 
 2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 6 – Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. 
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer. 

Artikel 7 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.
 3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 5. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende een overeenkomst op locatie. 
 7. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus of andere geleverd door opdrachtnemer.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de opdrachtnemer geleverde diensten en content.

Artikel 9: Overmacht 

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden. 

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door de opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij de opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar en herroepelijk recht om de kennis uit een cursus of dienst te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 
 3. Wanneer de opdrachtgever foto’s wil maken tijdens een cursus of dienst is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Beeldmateriaal mag enkel worden gepubliceerd met toestemming van alle aanwezigen en inclusief naamsvermelding van opdrachtnemer. Foto’s waarop de inhoud van een cursus of dienst duidelijk zichtbaar is, zijn enkel voor eigen gebruik van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is tevens gerechtigd beeld- en geluidsopnamen te maken. Deze opnamen worden in onderling overleg ter beschikking gesteld aan opdrachtgever. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever toestemming dat deze beelden worden gebruikt voor promotiemateriaal.

Artikel 11 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 12 – Bijzondere bepalingen 

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar het privacybeleid.

Aanvulling op het privacybeleid:

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die wij in jouw dossier vastleggen. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken tijdens de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 7 jaar na onze overeenkomst.

Wij leggen de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, verslagen van onze sessies, uitslagen van lichaamsmetingen en jouw fysieke en mentale gezondheid, medische achtergrond, beroep en gezinssamenstelling. Wij bewaren jouw dossier 7 jaar, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

 

Artikel 13 – slotbepaling 

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

Aanvullende voorwaarden lidmaatschap/membership

Betaling 

 1. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling voor de hele periode van het lidmaatschap, met een minimale looptijd van een maand, ook wanneer niet deze gehele periode gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het lidmaatschap. 
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen aan te passen. 
 3. Indien de member in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd wanneer een lidmaatschap niet tijdig of juist is opgezegd, is de member na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de member in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. De betaling voor het membership vindt maandelijks vooraf plaats. Indien de member in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de member. 
 5. Indien de member in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien het lidmaatschap niet tijdig of correct is opgezegd, blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan. 

Deelname 

 1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt. 
 2. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat member met haar lidmaatschap beoogde. 
 3. Doordat de diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. 
 4. Een lidmaatschap is in beginsel persoonsgebonden en kan enkel worden overgedragen indien de naam van de persoon waarvoor het lidmaatschap is bedoeld binnen 3 werkdagen na aankoop schriftelijk wordt doorgegeven aan dienstverlener.
 5. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een member te weigeren. 
 6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen. Indien een wijziging plaatsvindt geeft dit member geen recht op restitutie. 

Intellectueel eigendom 

 1. Dienstverlener verleent de member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een membership te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 2. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt dan dat waar het membership voor bedoeld is. Member mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener. Indien andere members op deze content zichtbaar zijn, is tevens toestemming van hen nodig. 
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Dienstverlener is in een dusdanig geval gerechtigd member te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen. 
 4. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de member om het materiaal tijdig te doorlopen en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 5. Content zal voor bestaande members twee maanden beschikbaar zijn. Nieuwe leden zullen vanaf het moment van aankoop enkel toegang krijgen tot nieuwe content. 

Communicatie 

 1. Tijdens een lidmaatschap kunnen members onderling communiceren. De member verklaart geen spam, promotie of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten. 
 2. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 
 3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor members die door hun gedrag de diensten van dienstverlener belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet. 

Wijziging en annulering 

 1. Een betaald lidmaatschap is een doorlopend abonnement met een looptijd van tenminste een maand, tot tijdige wederopzegging door de member. Opzegging is pas definitief na bevestiging door dienstverlener. 
 2. Geldige opzegging van het lidmaatschap dient als volgt plaats te vinden: member dient, na een minimale looptijd van een maand, tenminste voorafgaand aan de eerste van de volgende maand schriftelijk contact op te nemen met dienstverlener. Indien opzegging niet tijdig of niet juist wordt gedaan, loopt het lidmaatschap en daarmee de automatische incasso voor een maand door en is opzegging pas weer mogelijk per volgende incasso. 
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan member en zal zorgen voor een passende oplossing zodat de waarde van het membership zoals verwacht mag worden te allen tijde wordt geleverd.
 4. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, zal dit uiterlijk anderhalve maand voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de members en een automatische incasso per einddatum stop worden gezet. Indien een incasso al heeft plaatsgevonden zal het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen worden terugbetaald.
error: De inhoud is beschermd!